Privacystatement

PsyZorg Gelderse Vallei, gevestigd te Veenendaal en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 59949708, hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacystatement legt uit hoe PsyZorg Gelderse Vallei met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

1. Toepassing

Dit privacystatement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie PsyZorg Gelderse Vallei persoonsgegevens verwerkt:
a. (potentiële) leden;
b. bezoekers van www.psyzorggeldersevallei.nl;
c. deelnemers aan bijeenkomsten van PsyZorg Gelderse Vallei;
d. alle overige personen die met PsyZorg Gelderse Vallei contact opnemen of van wie PsyZorg Gelderse Vallei persoonsgegevens verwerkt, met uitzondering van haar medewerkers.

2. Verwerking van persoonsgegevens

PsyZorg Gelderse Vallei verwerkt persoonsgegevens die:
a. een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal (via e-mail of webformulieren op de website) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens;
b. tijdens een bezoek van een betrokkene aan de website van PsyZorg Gelderse Vallei zijn gegenereerd, zoals het IP-adres, het surfgedrag op de website (zoals gegevens over het eerste bezoek, vorige bezoek en huidige bezoek, de bekeken pagina’s en de wijze waarop door de website wordt genavigeerd) en op welke onderdelen daarvan de betrokkene klikt;

3. Doeleinden verwerking

PsyZorg Gelderse Vallei verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a. het onderhouden van contact, door uitnodigingen voor bijeenkomsten en informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd;
b. het verbeteren van de praktijkwebsite www.psyzorggelderse vallei.nl; 
c. het bijhouden van gebruikersstatistieken. Gebruikersstatistieken van de website voorzien in informatie over de aantallen bezoekers, de duur van het bezoek, welke delen van de website worden bekeken en het klikgedrag. Het gaat om generieke rapportages, die niet herleidbaar zijn tot individuele bezoekers;
d. het uitvoeren  van overeenkomsten

4. Rechtsgrond

PsyZorg Gelderse Vallei  verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:
a. toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;
b. een wettelijke verplichting
c. een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst of het voeren van bijeenkomsten.

5. Verwerkers

PsyZorg Gelderse Vallei  kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van PsyZorg Gelderse Vallei  persoonsgegevens verwerken. PsyZorg Gelderse Vallei sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) daaraan stelt.

6. Persoonsgegevens delen met derden

PsyZorg Gelderse Vallei deelt persoonsgegevens met derden, als dat voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. PsyZorg Gelderse Vallei deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden, tenzij bijeenkomsten samen met een andere organisatie worden georganiseerd. In dat geval worden uitsluitend noodzakelijke contactgegevens gedeeld.

7. Doorgifte buiten de EER

PsyZorg Gelderse Vallei  geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt [PsyZorg Gelderse Vallei ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

8. Bewaren van gegevens

PsyZorg Gelderse Vallei bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. PsyZorg Gelderse Vallei hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:
a.  (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;
b. gegevens van medewerkers en zzp’ers, anders dan (financieel-)administratieve gegevens: 5 jaar na uitdiensttreding respectievelijk na het einde van de overeenkomst van opdracht;
c. bezoekers van de website: 5 jaar na het laatste bezoek aan de website, tenzij eerder bezwaar wordt gemaakt in welk geval tot vernietiging zal worden overgegaan.

9. Wijzigingen privacystatement

PsyZorg Gelderse Vallei kan dit privacystatement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacystatement wordt op de website van PsyZorg Gelderse Vallei gepubliceerd. Het is verstandig dit privacystatement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

10. Rechten, vragen en klachten

U hebt het recht PsyZorg Gelderse Vallei te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met PsyZorg Gelderse Vallei door een e-mailbericht te sturen naar secretariaat@psyzorggeldersevallei.nl.

Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop PsyZorg Gelderse Vallei persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met PsyZorg Gelderse Vallei door een e-mailbericht te sturen naar secretariaat@psyzorggeldersevallei.nl .  Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).